Partnerzy

Türk Loydu

Türk Loydu jako “Organ klasyfikacji i oceny zgodności”, oferuje klasyfikacje, inspekcje i certyfikację. Organizacja została założona w 1962 przez Chamber of Naval Architects and Marine Engineers (Izbę Architektów i Inżynierów Morskich), z udziałem Turkish Union for Insurance and Reinsurance Companies (Tureckiego Związku Ubezpieczycieli) oraz innych organizacji takich jak The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Chamber of Shipping, Istanbul Chamber of Industry, Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects, Shipowners’ Association czy Pressure Vessels Manufacturers.

Türk Loydu jest pionierem rozwoju przemysłu morskiego, który od roku 1962 ciągle rośnie oferując nowe usługi, dla różnych sektorów.

Obecnie, Türk Loydu oferuje usługi w zakresie międzynarodowej akredytacji i autoryzacji i dokonuje klasyfikacji statków, certyfikacji systemów zarządzania, sprzętu i personelu, ocenia zgodność w wielu obszarach sektora przemysłu morskiego.

Web: www.turkloydu.org

 

 

Sea Teach S.L.

Sea Teach S.L. to spółka zarejestrowana i działająca na Majorce, Hiszpania. Firma działa w sektorze morskim jako Szkoła Morska oferująca szkolenia zawodowe od roku 1999.

Szkoła została uznana przez Royal Yachting Association (RYA). RYA jest brytyjską organizacją publiczną autoryzowana przez Rząd do certyfikacji operatorów małych statków handlowych (SCV).

Szkoła Morska oferuje szeroki wybór kursów zawodowych dla osób dorosłych pochodzących z krajów UE, którzy ukończyli 18 lat. Szkoła posiada autoryzację do egzaminowania i nadawania certyfikatów studentom, którzy ukończą kurs. Ostatnio Sea Teach opracowało materiały do nauki online, oprogramowanie i platformę, prezentującą kursy RYA.

Web: www.sea-teach.com

 

 

T.C. Tuzla Kaymakamlığı

T.C. Tuzla Kaymakamlığı, z siedzibą w Istambule, Turcja, to starostwo powiatowe, utworzone w 1992, w oparciu o ustawę nr. 3806 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. T.C. Tuzla Kaymakamlığı jest głównym organem publicznym odpowiedzialnym za realizację polityki rządu w regionie i koordynację wszystkich usług oferowanych przez instytucje i organizacje regionu Tuzla.

Starostwo Powiatowe Tuzla podejmuje następujące działania i inicjatywy w zakresie ekonomicznego, kulturalnego i społecznego włączenia:

 • Tworzenie standardów UE w powiecie Tuzla, w procesie akcesji oraz po uzyskaniu członkostwa przez Turcję.
 • Zapewnienie współpracy i komunikacji pomiędzy obywatelami i instytucjami region Tuzla w celu realizacji Acquis Communautaire.
 • Budowanie i promocja równych praw i włączenia społecznego osób defaworyzowanych oraz pozostających w niekorzystnej sytuacji ze względów ekonomicznych, kulturowych, zdrowotnych, społecznych czy geograficznych.
 • Wzmacnianie postawy aktywnego europejskiego obywatelstwa
 • Integracja imigrantów i uchodźców w społeczne i ekonomiczne działania mieszkańców regionu Tuzla.
 • Zwiększanie dostępu do zatrudnienia, przedsiębiorczości, edukacji i kształcenia.
 • Poprawa formalnej i nieformalnej oferty edukacyjnej w zakresie dialogu i solidarności międzykulturowej.
 • Zapewnianie równych możliwości wszystkim, ze szczególnym uwzględnieniem osób społecznie wykluczonych
 • Promowanie wydarzeń kulturowych, w tym kultury morskiej
 • Ochrona środowiska i życia morskiego
 • Zachęcanie obywateli do brania udziału w życiu kulturowym, woluntariacie, lokalnych i międzynarodowych projektach oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.
 • Promowanie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego wśród mieszkańców regionu.

Jako jednostka samorządowa, bierzemy również udziału w projektach UE odpowiadających potrzebom regionu i jego mieszkańców, oraz tworzymy własne projekty mające na celu rozwój administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego w procesie akcesji do UE. Jednym z naszych priorytetów jest skoncentrowanie się na szkoleniach z zakresu human resources, tak aby móc tworzyć efektywne i pożyteczne projekty.

W związku z tym, zwiększyliśmy liczbę projektów lokalnych i międzynarodowych, mających na celu lepszą integrację w społeczeństwie, promowanie przedsiębiorczości, przekazywanie informacji, zwiększanie kompetencji i eliminowanie dyskryminacji i zapewnienie lepszym możliwości rozwoju młodzieży i osobom dorosłym.

Web: www.tuzla.gov.tr

 

 

Constanta Maritime University

Constanta Maritime University to szkoła wyższa, instytut badawczy i społeczność akademicka, którą tworzą wykładowcy, nauczyciele, studenci, personel techniczny i administracyjny.

Constanta Maritime University jest autonomiczną jednostką, zgodnie z ramami prawnymi rumuńskiej Konstytucji i Prawie o szkolnictwie, ustawa nr. 84/1995, poprawiona w 1999, oraz pozostałymi ustawami i wewnętrznymi regulacjami. CMU przestrzega postanowień Deklaracji z Limy o wolności naukowej i autonomii instytucji szkolnictwa wyższego (1988), Magna Charta uniwersytetów europejskich (Bolonia, 1988) i Deklaracji Bolońskiej (1999).

Władza wykonawcza powierzona jest rektorowi, wspieranemu przez trzech prorektorów, administrację i sekretarza generalnego. Najwyższym forum decyzyjnym jest Senat uniwersytecki, tworzony przez 28 członków (wykładowców i przedstawicieli studentów), który spotyka się podczas okresowych sesji i komisyjnie podejmuje decyzje.

Audyt

W lutym 2006 Uniwersytet przeszedł audyt przeprowadzony przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa na Morzu – EMSA.

Kontrola miała na celu sprawdzenie jakości działań uczelni w różnych obszarach (zarządzanie, metody oceny, kursy, opinie przemysłu morskiego itd.).

Jednocześnie miała na celu sprawdzenie zgodności tych działań z normami międzynarodowymi STCW’95 (normami certyfikacji szkoleń i nadzorem nad kadrą) opracowanymi przez IMO (Międzynarodową Organizację Morską).

W marcu 2006, na wniosek ANR (Rumuński Urząd Morski), Constanta Maritime University został poddany audytowi przez zewnętrznych ekspertów.

Certyfikaty

Uniwersytet otrzymał certyfikat jakości w zarządzaniu wydawany przez (UKAS) – Bureau Veritas Quality International w marcu 2003.

Uniwersytet opracował i wdrożył zintegrowany system zarządzania certyfikowany przez BVQI w lipcu 2006 roku.

Zgodnie z normą ISO 900, Uniwersytet opracował różne procedury dotyczące działań dydaktycznych, praktycznych, oceny kompetencji, certyfikacji, czy analizy opinii studentów i przedstawicieli branży.

Ponowna certyfikacja ISO 9001: 2008 przeprowadzona w maju 2009 r. przez Bureau Veritas Quality International, a także certyfikacja zgodności z normami środowiskowymi ISO 14001: 2004.

Październik 2009 r., certyfikacja programów studiów licencjackich i magisterskich przez Rumuński Urząd Morski.

Web: www.cmu-edu.eu

 

 

Danmar Computers LLC

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.
W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Web: www.danmar-computers.com.pl

 

 

MarineServe GmbH

MarineServe GmbH zostało utworzone w 1998 jako niezależny dostawca usług szkoleniowych, później w 2009 dołączyła do niej Safebridge. Podczas gdy MSG MarineServe koncentrowało się na kursach stacjonarnych, Safebridge opracowało szereg szkoleń dostępnych na platformie internetowej. Szczególnie, w odniesieniu do nowoczesnego sprzętu nawigacyjnego MSG podpisało umowy współpracy z wszystkimi liczącymi się producentami tego typu sprzętu.

W celu dalszej ekspansji MSG utworzyło ETC – konsorcjum działające w obszarze e-szkoleń. ETC działa poprzez globalną sieć stowarzyszonych centrów szkoleniowych. Współpracująca z licznymi instytucjami szkolnictwa wyższego, jednostkami rządowymi oraz organizacjami działającymi w sektorze morskim, MSG postępuje zgodnie z normami jakości ISO 9001 i posiada akredytację właściwych organów państwowych.

MSG brało już udział w wielu projektach EU, w tym kilku stawianych za wzór jako przykład dobrych praktyk. NEO-COL wnosi do MSG nowy wymiar współpracy dotyczący bardzo ważnego tematu: bezpieczeństwa na morzu!

Web: www.marineserve.de