Proje ortakları

Türk Loydu

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.

Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla oluşturduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve sektörü sürekli bilgilendirerek gelişimini sürdürmüştür.

Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Web: www.turkloydu.org

 

 

Sea Teach S.L.

Sea Teach S.L. Mallorca, İspanya merkezli bir Limited Şriketidir. Şirket, deniz sektöründe 1999’dan beri Mesleki Eğitim veren Deniz Okulu olarak faaliyet göstermektedir.

Okul, Royal Yachting Association (RYA) tarafından tanınmaktadır. RYA, İngiliz hükümeti tarafından ‘Küçük Ticaret Gemisi’ Sektöründe (SCV) 24 metreye kadar deniz taşıtları işleten profesyoneller için sertifika verilmesi için yetkilendirilmiş olan Birleşik Krallık ulusal kuruluşudur.

Deniz Okulu, birçok Avrupa Birliği Ülkesinden gelen ve 18 yaştan büyük yaştaki öğrencilere hem mesleki eğitim kursları hem de yetişkin öğrenme kursları sunmaktadır. Okul, dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrencilerine sertifika inceleme ve verme yetkisine sahiptir. Son yıllarda Sea Teach çevrimiçi eğitim materyali, yazılım ve bir dizi RYA dersi sunmak için bir platform geliştirmiştir.

Web: www.sea-teach.com

 

 

T.C. Tuzla Kaymakamlığı

T.C. Tuzla Kaymakamlığı, İstanbul, Tuzla’da bulunan ve T.C. İç işleri Bakanlığı 3806 numaralı yasaya ugun olarak 1992 yılında kurulan bir kaymakamlıktır.Tuzla Kaymakamlığı, ilçedeki hükümet konularından sorumlu ve Tuzla’daki kamu kurum ve kuruluşlarının tüm hizmetlerini koordine eden ana kamu otoritesidir. Kuruluşumuz Tuzla’nın ekonomik, kültürel, eğitimsel ve sosyal gelişiminde aktif rol almaktadır.

Tuzla Kaymakamlığı, bireyleri, topluma ekonomik, sosyal ve kültürel olarak dahil etme hususunda aşağıdaki ayrıcalıkları ve faaliyetleri üstlenir:

 • Katılım öncesi ve üyelik sürecinde İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Avrupa Birliği üyelik standartlarının oluşturulması.
 • Avrupa Komisyonu Kazanım Uyum ve Uygulamaları için Tuzla’daki bireyler ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim sağlamak
 • Engellilik, eğitim güçlükleri, ekonomik engeller, kültürel farklılıklar, sağlık sorunları, sosyal ve coğrafi engeller gibi dezavantaj ve daha az fırsat sahibi bireylerin eşitlik ve sosyal olanaklarının güçlendirilmesi ve teşvik edilmeleri.
 • Bireylerin aktif Avrupa vatandaşlığı algılarını teşvik etmek
 • Göçmenleri ve mültecileri Tuzla’daki sosyal ve ekonomik yaşama entegre etmek
 • İstihdam, girişimcilik, eğitim ve öğretim olanaklarını kolaylaştırmak
 • Kültürlerarası diyalog ve dayanışma üzerine resmi ve yaygın eğitimin geliştirilmesi
 • Sosyal bağları teşvik etmek ve aktif olarak yaşam kalitesine katkıda bulunmak için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ifade edilmesi ve teşvik edilmesi.
 • Denizciliğin kalbi Tuzla’da denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması
 • Yerel alanda ve dünyada çevre ve deniz yaşamının korunması ve doğanın korunması için harekete geçilmesi
 • Halkı yerel ve uluslararası düzeyde gönüllü faaliyet ve projelere katılmaya teşvik etmek ve aktif olarak sivil topluluğa katılmak için teşvik etmek. Yaş, ırk, din, cinsiyet ve eğitim düzeyinden bağımsız olarak halkın sivil topluma, ekonomik ve kültürel yaşama dahil edilmesi
 • İnsanları sosyal, mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek.

Tuzla Kaymakamlığı olarak öncelikli hedeflerimizden biri de, AB adayılık sürecinde, Tuzla’nın ihtiyaçlarını karşılayan projelere katılmak ve benzersiz projeler geliştirmek suretiyle Tuzla’nın stratejik gelişimine katkıda bulunmak ve kamu yönetimi ve sivil toplum alanındaki yeni gelişmeleri gözleyerek mevcut yerel ve AB yardımlarından yararlanmaktır. Öncelikli konularımızdan biri de etkin ve verimli projeler geliştirmek için insan kaynakları eğitimine ağırlık vermektir.

Bu çerçevede, toplumsal entegrasyonu kolaylaştırılmaya, girişimci ruhu geliştirmeye, insanlara bilgi, deneyim ve yetkinlik kazandırmaya, farklı kültürel ve sosyal topluluklara sahip kişilerin hoşgörülerini artırmaya yönelik , ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve gençlerin, yetişkinlerin kendi politikalarını oluşturmasında bir fırsat yaratmasını sağlayan yerel ve uluslararası projelerin sayısını arttırmış bulunmaktayız.

Tuzla’daki kamu kurumları, kuruluşlar, yerel belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK), özel sektör ve vatandaşlar ile işbirliği içinde AB programları, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracılığı (IPA), Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve İstanbul Kalkınma Ajansı çerçevesinde verilen hibe ve destek programlarından yararlanılması amaçlanmıştır.

Türkiye, AB programlarında bir program ülkesi haline geldiğinden, proje ekibimiz, proje geliştirme, yönetim ve uygulama konularında aktif rol alan anahtar personelden oluşmaktadır.
“Tuzla Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Yönetim Merkezi” olarak adlandırılan proje bölümünde personel; AB programları ve AB fırsatları hakkında bilgi vermek ve kamu ve özel kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak görevlerini üstlenir.
Proje kilit personeli, aynı zamanda, Tuzla’daki halkın ihtiyaçları doğrultusunda teklif çağrıları için proje hazırlamak isteyen insanlara da destek verir.

Kilit kişiler, proje döngüsü yönetimi (PCM) konusunda uzmanlığa sahiptir ve bölgedeki insanlar arasında proje kültürü ve proje tabanlı düşünceyi yaygınlaştırmak için PCM, eski AB programları (Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları) ve yeni AB programı (Erasmus +) hakkındaki seminerler ilçede organize etmişlerdir. İyi bir örgütsel beceriye ve iyi bir iletişim metoduna sahiptirler.

Proje ekibimiz, proje çeşitliliğini artırmak ve farklı kültürel ve sosyal geçmişlerden gelen hedef gruplara yönelik projelerin fırsatlarını tanıtmak için çalışmaktadır.

Web: www.tuzla.gov.tr

 

 

Constanta Maritime University

Constanta Denizcilik Üniversitesi, öğretim kadrosu, yardımcı öğretim elemanları, öğrenciler, teknik ve idari personel tarafından oluşturulmuş bir yüksek öğretim ve araştırma kuruluşudur.

Constanta Denizcilik Üniversitesi, Romen Anayasası tarafından oluşturulan yasal çerçeveye, 1999’da yeniden yayımlanan 84/1995 numaralı Eğitim Kanuna, kendi yasalarına ve diğer kanunlara göre, kendi kendini yöneten bir araç olarak görülen üniversite özerkliği üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. CMU, Yükseköğretim Kurumlarının Özgürlüğü ve Özerkliği (1988), Avrupa Üniversitelerinin Magna Charta (Bologna, 1988) ile ilgili Lima Beyannamesi hükümlerini paylaşmakta ve Bologna Deklarasyonuna (1999) bağlı bulunmaktadır.

Üniversitenin yürütme liderliği, üç rektör yardımcısı, bir genel yönetim müdürü ve genel sekreterliğin yardımıyla Rektör tarafından sağlanır. Yüksek karar forumu, periyodik oturumlarda ve karar verme konusunda daimi komisyonlar vasıtasıyla toplanan 28 üyeden (öğretim kadrosu ve öğrencilerin temsilcileri) oluşan Üniversite Senatosu’dur.

Üniversitenin İdari Konseyi, kurumun operasyonel yönetimini ve İdari Konsey kararlarının bölümler, fakülteler, araştırma enstitüleri ve hizmetleri için uygulanabilirliliğini sağlar.

Denetleme

Üniversite, Şubat 2006’da Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı – EMSA tarafından denetlenmiştir.
Denetim, çeşitli ilgi düzeyleri (yönetim seviyesi, değerlendirme araçları, kurslar, denizcilik endüstrisinden geribildirim vb.) üzerine üniversitenin faaliyetlerinin kalitesini kontrol etmeyi amaçlamıştır.

Aynı zamanda, bu faaliyetlerin IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından hazırlanan STCW’95 uluslararası standartlar (Deniz Kıyısında Personel Kanunu için Eğitim Sertifikasyonu ve Vardiya için Standartlar) ile uyumluluğunu kontrol etmeyi amaçlamıştır.

Mart 2006’da, ANR (Romen Deniz Kurumu) tarafından istendiği gibi, Constanta Denizcilik Üniversitesi, bir dış değerlendirme uzmanı tarafından denetlenmiştir.

Sertifikalar

Üniversite, Mart 2003’te (UKAS) – Bureau Veritas Quality International tarafından onaylanmış bir kalite yönetim sistemi uygulamaya koymuştur.

Üniversite Temmuz 2006’da BVQI tarafından onaylanmış entegre bir yönetim sistemi geliştirmiş ve uygulamıştır.

ISO 900 standardına göre, Üniversite öğretim etkinlikleri, pratik etkinlikler, yeterliliklerin değerlendirilmesi, diploma çıkışı, öğrencilerin ve endüstrinin geri bildirim formlarının analizi için çeşitli prosedürler geliştirmiştir.

Mayıs 2009’da Bureau Veritas Quality International tarafından ISO 9001: 2008 belgesinin yeniden sertifikalandırılması ve çevresel ISO 14001: 2004 standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi.

Ekim 2009, ARACIS kurumsal sertifikası ve B.A. Ve Master’ın çalışma programları.
Ekim 2009, BA ve Master’ın çalışma programlarının Romen Deniz Kurumu tarafından onaylanması.

Web: www.cmu-edu.eu

 

 

Danmar Computers LLC

Danmar Computers LLC, Bilgi Teknolojisi alanında faaliyet gösteren ve bu alandaki mesleki eğitim veren özel bir şirkettir.
Danmar, eğitim amacıyla kullanılan modern Web ve mobil uygulamaları geliştirme konusunda kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Danmar, aynı zamanda şirketin AR-GE personelinin araştırmalar yürüttüğü ve çeşitli öğrenicilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eğitimler hazırlayan Avrupa projelerini yürütmek için uzun süreli deneyime sahiptir. Danmar, 15 yıl boyunca Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress ve son zamanlarda Erasmus + ‘da 50’yi aşkın projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu projelerin birçoğunda Danmar, dağıtım stratejilerini tasarlamak ve koordine etmekle yükümlüdür. Danmar Computers, Avrupa projelerinin yönetimi için on-line sistem olan AdminProject’in (adminproject.eu) geliştiricisi ve sağlayıcısıdır. Şirketin tüm faaliyetleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş ve köklü işbirliği ağına dayanmaktadır. Ulusal ağlar, eğitim ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör şirketlerini içerir. Uluslararası ağ, her Avrupa Birliğinin ülkesinden gelen çeşitli profillerin ortaklarını içerir. Danmar Computer’ın misyonu, ömür boyu eğitimin ve herkes için modern teknolojiyi kullanan eğitimde eşit erişime sahip olmanın güvencesidir.

Web: www.danmar-computers.com.pl

 

 

MarineServe GmbH

1998’de MSG MarineServe GmbH bağımsız bir eğitim sağlayıcısı olarak kuruldu ve 2009’da kardeş şirketi Safebridge tarafından takip edildi. MSG MarineServe sınıf derslerine odaklandığında, Safebridge web tabanlı öğrenme platformuyla, Safebridge ile paralel olarak eğitim ürün yelpazesini tamamladı. Özellikle modern navigasyon cihazlarıyla ilgili olarak MSG, dünya çapında neredeyse tüm önde gelen köprü ekipmanları üreticileri ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.

MSG, çalışma alanını daha da genişletmek için E-Eğitim Konsorsiyumu olan ETC’yi kurdu. ETC, birleşik eğitim merkezleri ile ilgili küresel bir ağ kurmaktadır. Akademik kurumların, kamu kurumlarının ve denizcilik endüstrisinin ağına yerleştirilen MSG, ISO 9001 gibi yüksek kaliteli standları takip eder ve tamamen Alman düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmıştır.

Geçmişte MSG, halihazırda çok sayıda AB tarafından finanse edilen projelere başarıyla katıldı ve bu projelerden bazıları kendi türünün en iyilerini bile puanladı. NEO-COL, MSG’ye, denizde genel güvenliğe katkıda bulunmak için heyecan verici fakat daha acil bir konuyla birlikte yeni bir işbirliği boyutunu getiriyor!

Web: www.marineserve.de